Regulamin świadczenia usług sklepu NicStraconego.pl

§ 1 Informacje ogólne.

1. NicStraconego.pl jest sklepem internetowym, którego właścicielem jest firma: Grafixo Klaudiusz Stręk, NIP: 6832116578, ulica Zamknięta 10/1.5, 30-554 Kraków. Adres email: kontakt@nicstraconego.pl. Regulamin określa zasady kupowania produktów na stronie NicStraconego.pl.

2. Dostęp do serwisu jest wolny – każdy może przeglądać jego zawartość, jednak w momencie złożenia zamówienia, osoba taka staje się Klientem i oświadcza, iż zapoznała się z niniejszym Regulaminem oraz Polityką Prywatności i w pełni się zgadza z owymi postanowieniami, w innym przypadku zaleca się opuszczenie serwisu.

3. Do korzystania z Serwisu NicStraconego.pl wymagane są standardowe urządzenia wraz z oprogramowaniem, pozwalające na przeglądanie stron WWW, a także posiadanie skrzynki pocztowej email oraz możliwości i umiejętności komunikowania się za pośrednictwem poczty elektronicznej.

§ 2 Przedmiot serwisu.

1. Przedmiotem Serwisu jest dystrybucja produktów ebook oraz treści publikowanych na łamach Serwisu NicStraconego.pl. Jest on dostarczany do użytkownika dzięki poczcie elektronicznej. Produkt jest wysyłany do klientów w momencie zaksięgowania płatności.

2. Pod pojęciem ‚ebook’ należy rozumieć publikację elektroniczną w postaci pliku komputerowego, będącą odpowiednikiem publikacji treści dokonywanych w tradycyjnych formach (np. książka).

§ 2 Zasady składania zamówień i korzystania z serwisu.

1. Za pomocą serwisu NicStraconego.pl można nabyć oferowany produkt (Ebook).

2. Klient, chcąc złożyć zamówienie musi być osobą pełnoletnią posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych.

3. Do realizacji Transakcji konieczne jest złożenie zamówienia poprzez aktywowanie widocznych na stronie Serwisu odpowiednich opcji dostępnych przy ofercie Ebooka i dalsze postępowanie zgodnie z wskazówkami podawanymi zamawiającym na każdym etapie procedury składania zamówienia.

4. Warunkiem niezbędnym do skutecznego złożenia zamówienia jest podanie niezbędnych danych i informacji w Serwisie oraz wykonywanie innych czynności każdorazowo dokładnie opisanych na łamach Serwisu lub w korespondencji elektronicznej.

5. Zamówienia realizowane są po otrzymaniu przez Administratora serwisu należności uiszczanej dostępnymi w Serwisie kanałami płatności.

6. Klient nie ma prawa udostępniać zakupionego Ebooka osobom trzecim. Każdy Klient nabywający Ebooka zobowiązany jest dbać o to, aby żadne inne nieupoważnione osoby nie miały do niego dostępu w ten sposób, aby mogły go powielać, dystrybuować bez zgody Sprzedawcy albo w inny sposób niezgodny z zakresem udzielonych praw go wykorzystywać, gdyż w przypadku wykrycia takich sytuacji, Sprzedawca może kierować roszczenia z tego tytułu względem znanego mu nabywcy Ebooka, z tytułu łamania praw autorskich.

7. Wszelkie Ebooki udostępniane w serwisie – odpłatnie lub nieodpłatnie – podlegają ochronie przewidzianej w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 Nr 24 poz. 83).

8. Administrator serwisu nie bierze odpowiedzialności za błędnie podany adres email przy składaniu zamówienia, co skutkuje niedostarczeniem produktu i nie ma obowiązku zwrotu pieniędzy, czy wysłania ebooka pod inny wskazany adres email.

9. Administrator nie bierze odpowiedzialności za kupno kilkukrotnie jednego produktu z powodu błędu/niedopatrzenia klienta i nie jest zobowiązany do zwrotu kosztów za produkt.

10. Czas realizacji zamówienia jest liczony od momentu uzyskania pozytywnej autoryzacji płatności.

§ 3 Reklamacje i zwroty.

1. Zgłoszenia reklamacyjne będą na bieżąco rozpatrywane przez Sprzedawcę w terminie nie dłuższym niż 14 dni od otrzymania zgłoszenia reklamacyjnego, jednak Sprzedawca zastrzega sobie prawo pozostawienia reklamacji bez odpowiedzi, jeżeli dotyczy ona dysfunkcji wynikających z nieznajomości Regulaminu, niezastosowania się przez Użytkownika do udzielanych wskazówek oraz informacji ukazujących się na bieżąco na łamach Serwisu.

2. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje nabywcy w przypadku produktów, które z uwagi na charakter nie mogą zostać zwrócone. Brak możliwości zwrotu dotyczy publikacji elektronicznych.

3. Reklamacje można składać drogą elektroniczną pod wskazany adres: kontakt@nicstraconego.pl.

§ 3 Postanowienia ogólne.

1. Mimo dokładania wszelkich starań jakościowych i weryfikacyjnych, Administrator nie odpowiada w maksymalnie szerokim zakresie, jak tylko pozwalają na to obowiązujące przepisy prawa, za treści przekazywane i publikowane na łamach Serwisu przez Użytkowników oraz inne osoby, za ich prawdziwość, rzetelność oraz autentyczność wszelkich materiałów nie pochodzących od Administratora lub przez niego autoryzowanych.

2. Administrator nie odpowiada za zdarzenia i wydarzenia oraz ich skutki, jakie mogą mieć lub miały miejsce w świecie rzeczywistym w wyniku korzystania z Serwisu, stosowania się do treści zawartych w ebookach oraz w informacjach publikowanych na łamach Serwisu.

3. Administratorem danych osobowych Klientów uzyskanych przez Sprzedawcę podczas Transakcji jest Sprzedawca. Dane osobowe przetwarzane będą przez Sprzedawcę wyłącznie w celu realizacji zamówień przez Sprzedawcę. Klientowi, przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Każdej osobie przysługuje prawo do kontroli przetwarzania danych, które jej dotyczą, zawartych w zbiorach danych, a zwłaszcza prawo do wniesienia, w przypadkach wymienionych w art. 23 ust. 1 pkt 4 i 5 ustawy o ochronie danych osobowych, pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania jej danych ze względu na jej szczególną sytuację.

4. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do czasowego całkowitego lub częściowego wyłączenia Serwisu w celu jego ulepszenia, dodawania produktów lub przeprowadzania konserwacji, bez wcześniejszego uprzedzania.

5. Sprzedawca dołożył wszelkich starań, aby zawarte w Ebookach informacje były prawdziwe i rzetelne, ale wyłącza całkowitą odpowiedzialność za działanie produktów sprzedawanych w ramach serwisu www.NicStraconego.pl.

6. Wszelkie postanowienia niniejszego Regulaminu mogą być w każdej chwili zmieniane przez Sprzedawcę, bez podawania przyczyn. Zmiany będą publikowane na bieżąco w postaci ujednoliconego tekstu Regulaminu na łamach Serwisu wraz z informacją o ich dokonaniu.

7. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za utratę danych Serwisu zgromadzonych w systemach informatycznych Sprzedawcy, spowodowanych awarią sprzętu, dysfunkcją sieci Internet, utratą na skutek działania osób trzecich.